ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά, 27/02/2014

( Δ. Ε. Κ. Ε. Γ. ) Αριθμ. Πρωτ: 154

Ταχ.Δ/νση: 13ης Οκτωβρίου 18

Τ.Κ: 51100 -Γρεβενά

Πληροφορίες: Β. Κόραβος

Τηλ.: 2462083674, 2462082276

FAX: 2462083674

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και ωρομίσθια αποζημίωση συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΔΕΚΕΓ, που εδρεύει στα Γρεβενά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΕΚΕΓ


Δήμος Γρεβενών

Εκπαιδευτής Η/Υ ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος 31-8-2014

1Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας  από 18 έως 65 ετών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΚΕΓ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την 28-2-2014, στα γραφεία της στα γραφεία της ΔΕΚΕΓ Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη (Πρώην Κτίριο ΕΟΜΕΧΧ) υπόψιν κ. Βλάχου Τριανταφυλλιάς. (τηλ. Επικοινωνίας 2462083674, 2462082276 ).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΪΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά