ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη την αριθμ.182/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διακηρύσσει σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στον οικισμό Καλλονής στη θέση «Γιόντσα», εμβαδού 9.739,16 τ.μ., με αποκλειστικό σκοπό την δενδροκαλλιέργεια.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα (10,00) ευρώ/στρέμμμα και για χρονικό διάστημα τριάντα [30] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. .

Κάθε Δημότης κάτοικος Τ.Κ.Καλλονής δικαιούται να λάβει μέρος στη δημοπρασία.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (9,80) ευρώ.

  2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 4.2 της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

  5. Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 182/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά