Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 15η τακτική  συνεδρίαση    του   Δημοτικού    Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει στις  14 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα     1ο

Συναίνεση για μεταφορά του έργου “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών” από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα     2ο

Τροποποίηση της αριθμ. 63/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Γρεβενών έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή”

Θέμα     3ο

Συμπλήρωση της αριθμ. 64/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού”

Θέμα     4ο

Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών

Θέμα     5ο

Κατανομή επιχορήγησης ποσού 61.100,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ έτους 2020)

Θέμα     6ο

Εξέταση αιτήματος της εταιρίας ΑΦΟΙ ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. για την συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης Δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.435,02 τ.μ. στην θέση “Σκάμνα” του αγροκτήματος της Κοινότητας Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών και εκ νέου εκμίσθωση του συγκεκριμένου χώρου (αίτημα Γεωργίου Καραμιχαηλίδη)

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα     7ο

Παραλλαγή δικτύου Μέσης Τάσης

 

Ειδικά θέματα

Θέμα     8ο

Λειτουργία “Παραρτήματος” του 9ου Νηπιαγωγείου Γρεβενών στην Κοινότητα Φελλίου Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Μυρσίνης (για το 6ο θέμα)
  2. Ελευθέρου (για το 7ο θέμα)
  3. Φελλίου (για το 8ο θέμα)Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά