Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 22η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00  έως 19:00. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση του 32ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.


Η Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Με την 130/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Κατά την εβδομάδα από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2021 ο Δήμος θα διοργωνώσει εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές, εικαστικές δράσεις καθώς και εφαρμογή μόνιμων μέτρων αλλά και πιλοτικών πεζοδρομήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή για το σκοπό αυτό συνέταξε το 32ο σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για να ενισχύσει τον σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους,  προκειμένου να ανταποκριθεί ο Δήμος στις δαπάνες των ανωτέρω δράσεων.

Κατόπιν των παραπάνω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και απαιτείται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ο κωδικός πρέπει να ενισχύει πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, δηλαδή πριν τις 16 Σεπτεμβρίου 2021.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά