ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
της Δ.Ε.Υ.Π.Γ.
Για την
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ Τησ Δ.Ε.Υ.Π.Γ.»
1. Αναθέτουσα Αρχή
Δ.Ε.Υ.Π.Γ., Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη (Πρώην Κτήριο ΕΟΜΕΧ), Τ.Κ.51 100 - Γρεβενά, Τηλέφωνο: 24623- 50815, Fax: 24623-50816
2. Περιγραφή Υπηρεσιών
Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην υπηρεσία διαχείρισης ακινήτου με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ Τησ Δ.Ε.Υ.Π.Γ.Επίσης περιλαμβάνει την αποτύπωση και προετοιμασία των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων των ενεργειών, βάσει των προτεινόμενων σεναρίων του ». Master Plan.
3. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:
I. Η εγκύκλιος 14873/395/04-04-2006 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
II. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
III. Το ΠΔ 60/2007 με το οποίο η παραπάνω οδηγία 2004/18/ΕΚ ενσωματώνεται στην Ελληνική νομοθεσία
IV. Ο Ν. 2522/97 για τη «Δικαστική προστασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»
V. Ο Νόμος 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
VI. Ο Ν. 2362/95 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
4. Κριτήρια ανάθεσης .
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Τόπος παροχής υπηρεσιών.
Εγκαταστάσεις Σφαγείου της Δ.Ε.Υ.Π.Γ.».
6. Υποβολή προσφορών.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
7. Εναλλακτικές προσφορές .
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8. Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.
9. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης από:
Δ.Ε.Υ.Π.Γ.
Τεχνική Υπηρεσία,
Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη (Πρώην Κτήριο ΕΟΜΕΧ),, ΤΚ.51 100 - ΓΡΕΒΕΝΑ
Τηλέφωνο: 24623-50815, FAX: 24623-50816
Πληροφορίες κος Κολιάσης Θωμάς
Παραλαβή αιτήσεων για τα τεύχη του διαγωνισμού μέχρι 29-04-2009
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται στο ποσό των 100,00 ευρώ.
10. Χρόνος , τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
α)Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 12-05-2009 και ώρα 11:00 π.μ.
β)Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Π.Γ., Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη (Πρώην Κτήριο ΕΟΜΕΧ) ΤΚ.51 100 - ΓΡΕΒΕΝΑ.
γ) Ο φάκελος συμμετοχής κάθε Διαγωνιζόμενου θα υποβάλλεται σφραγισμένος, επί ποινή αποκλεισμού και θα περιλαμβάνει τρεις επιμέρους φακέλους, ο καθένας σφραγισμένος, επίσης κατά τον ίδιο τρόπο:
I. Φάκελο "Δικαιολογητικών Συμμετοχής"
II. Φάκελο "Τεχνικής Προσφοράς"
III. Φάκελο "Οικονομικής Προσφοράς".
δ)Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Π.Γ., Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη (Πρώην Κτήριο ΕΟΜΕΧ) ΤΚ.51 100 - ΓΡΕΒΕΝΑ, την 12-05-2009 και ώρα 11:00π.μ.
12. Νομική μορφή Αναδόχου
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.
13. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού , μαζί με την προσφορά, να κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€). Η Εγγυητική επιστολή πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημέρες μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς.
14. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 90 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
15.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε
Η ημ/νία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε 16-03-2009
16.Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο
Η ημ/νία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 19-03-2009

Γρεβενά, 16 Μάρτιος 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Π.Γ.
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ
Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Γρεβενά 16 Μαρτίου 2009

Λάτσος Μιχαήλ
Γεν. Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Π.Γ.

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά