ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθ. Πρώτ. : -34468 -


 1. ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  Γραφείο : Προσωπικού.

  Πληροφορίες : Μ. Λεοντοπούλου - Δ. Βάϊος .

  Τηλέφωνο : 24623-50832.

  F.A.X. : 24623-50864.

  Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 1.

  Ταχ. Κώδικας : 511 00 - Γρεβενά. 1. Α Π Ο Φ Α Σ Η


Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)

 2. Τις διατάξεις του 28 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών (ΦΕΚ 2577/7-11-2011 τ. Β’.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


 1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Γρεβενών:

 1. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

 2. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 3. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 6. Διεύθυνση ΚΕΠ


 1. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α’, Β΄ ή Γ΄, εφόσον σωρευτικά :

i) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος και

ii) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων:


Α.Για τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος,

ΠΕ Περιβάλλοντος ή

ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής,

ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών, Δομικών Έργων,

ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολογων,

ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών,

ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,

ΤΕ Τεχνολόγων Εργοδηγών.


Β. Για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος,

ΠΕ Περιβάλλοντος,

ΠΕ Δασολόγων,

ΠΕ Γεωπόνων ή

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων,

ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής,

ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών, Δομικών Έργων,

ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων,

ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών,

ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,

ΤΕ Τεχνολόγων Εργοδηγών


Γ. Για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΕ Διοικητικού,

ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού,

ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγοι) ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτ/σης,


Δ. Για τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΕ Διοικητικού,

ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού,

ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγοι) ή

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτ/σης


Ε. Για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος,

ΠΕ Περιβάλλοντος ή

ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών, Δομικών Έργων,

ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολογων,

ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών,

ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,

ΤΕ Τεχνολόγων Εργοδηγών


ΣΤ. Για τη Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών,

ΠΕ Διοικητικού,

ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού,

ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγοι) ή

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών,

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτ/σης


 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.


 1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.


 1. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.


 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.


 1. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 18-9-2013.


 1. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημοσθένης Κουπτσίδης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014