ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 02-09-2013

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθ. πρωτ: -32702 -

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΘΕΜΑ: « ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ »


Αριθμός Απόφασης -624-

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 282 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ' αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β' 1292), όπως ισχύει.

3. Τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες των Δήμων από Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) ιδίως του άρθρου 75, και τις πρόσθετες αρμοδιότητες από Ν. 3852/2010 ιδίως του άρθρου 94.

4. Τις υπ. αριθμ. 19/2013 και 90/2013 αποφάσεις μας με τις οποίες ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες.

4. Την αριθμ. 584/2013 απόφασή μας με την οποία έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Αντιδημάρχων Αθανασίου Καραγιάννη και Παναγιώτας Τσιώτα Μπαλοδήμου.

5. Την ανάγκη ορισμού νέων Αντιδημάρχων και ανακατανομής αρμοδιοτήτων.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γρεβενών, με θητεία από 02/09/2013 μέχρι 31/8/2014 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:


1. Τον κ. Ιωάννη Νασίκα Αντιδήμαρχο του τομέα  «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες· Τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και των όρων και των ωρών λειτουργίας τους, τον έλεγχο της ηχορύπανσης κ.α.

· Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη  χορήγηση άδειας περιπτέρου.

· Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων και  επιχειρήσεων καθώς και των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

· Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη  κ.α καθώς και της συγκρότησης  εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.

· Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ 16/1966 (ΦΕΚ 7 τ Α΄).

· Την  υπογραφή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, προσωρινής αφαίρεσης αδείας, και σφράγισης,  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  (άρθρου 80  παρ 2, 6 κ.λ.π του Ν. 3463/2006  Δ.Κ.Κ)

. Τη λήψη αποφάσεων, χορήγηση βεβαιώσεων και αδειών για τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, του πλανόδιου εμπορίου καθώς και της συγκρότησης Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου, Κυριακάτικών Αγορών (πλην εκείνων που αποφασίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο).

·  Την εποπτεία των Υπηρεσιών του Δήμου,  σχετικών με την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών καθώς και με την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητας ζωής. (Διεύθυνση ΚΕΠ,  Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) σε συνεργασία με τον Συμπαραστάτη του Δημότη όταν αυτός οριστεί.

· Τη δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης Καταναλωτή καθώς και την προστασία του σχετικά με τα δικαιώματά του, την αμεροληψία και ποιότητα των προσφερόμενων δημοτικών υπηρεσιών.

. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

. Τη δημιουργία,  διάδοση και εφαρμογή Χάρτας ή Οδηγού Δικαιωμάτων του Πολίτη.

·  Τη φροντίδα αποζημίωσης του πολίτη/δημότη για ζημία ή βλάβη ένεκα πράξεων ή παραλείψεων του Δήμου.
· Την οργάνωση της παροχής διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη κατ' οίκον με την αποστολή υπαλλήλου του Δήμου, ιδιαίτερα σε δημότες που έχουν την ανάγκη αυτή ή μένουν μακριά από την έδρα του Δήμου. 
· Τη μέριμνα για τη απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση στους δημόσιους χώρους.

· Την παρακολούθηση, καταγραφή, επεξεργασία των καθημερινών αιτημάτων, παραπόνων, αναγκών των κατοίκων σε ολόκληρο το νέο Δήμο Γρεβενών, για  την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
· Την διασφάλιση προηγούμενης πρόσκλησης σε ακρόαση του πολίτη από τις υπηρεσίες του Δήμου, πριν από την έκδοση απόφασης που θίγει τα συμφέροντα ή δικαιώματά του.

· Την ανάπτυξη συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου -Δημοτών, 24ωρης βάσης, τόσο σε προσωπική επικοινωνία όσο και με τη χρήση των νέων  τεχνολογιών, για τηλεφωνικές αιτήσεις και αποστολή ορισμένων πιστοποιητικών  με fax,  e-mail, ή ταχυδρομείο.

·  Την διεξαγωγή  ερευνών πολιτών και πραγματοποίηση ενημερώσεων με κάθε τρόπο για τον περιορισμό και την προληπτική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των κοινοτήτων, την καθαριότητα και την ποιότητα ζωής.

· Την μέριμνα για την άμεση αποκατάσταση μικροζημιών στους δρόμους, στα πλακάκια πεζοδρομίων, τις υδρορροές, την απόσυρση των διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων, των αφισοκολλήσεων εκτός προβλεπόμενων χώρων κ.α. Η εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π του δήμου.2. Την κα Βαρβάρα Τζημορώτα Αντιδήμαρχο του τομέα «ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


· Τη μέριμνα για τα θέματα Παιδείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς  και για τις δραστηριότητες των σχολείων που συνδεόμενες με τη γενικότερη  Παιδεία των μαθητών, την κατάρτιση των νέων και τη Δια Βίου Μάθηση. 
·  Την εποπτεία και έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

· Την κατανομή πιστώσεων στις  Σχολικές Επιτροπές.

· Την κατασκευή, διαχείριση, βελτίωση, συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη  των υλικοτεχνικών υποδομών και σχολικών κτιρίων, του εθνικού συστήματος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Παιδείας  στα όρια του Δήμου Γρεβενών.

· Την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

· Τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου ή την εκτίμηση καταλληλότητας κτίσματος για διδακτήριο.

· Την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες σχολικής στέγης, τη μίσθωση ακινήτων για στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
· Τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή καθώς και τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων λόγω παύσης λειτουργίας τους. 
· Την μέριμνα και την έγκριση μεταφοράς μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης καθώς και των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής καθώς επίσης και μεταφορά και σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων, με δημόσια ή με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς ή με μίσθωση αυτών.

· Την απόφαση διακοπής μαθημάτων  λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημίας.

· Τη μέριμνα για ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

· Τη χορήγηση αδειών εκθέσεων βιβλίων (εκτός των διεθνών) και την εποπτεία αυτών.

· Την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, κυκλοφοριακής αγωγής, προώθησης ιδεών ανακύκλωσης, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών και σχολείων.

· Διεξαγωγή ερευνών που αφορούν τους μαθητές και την παιδεία.

· Την αδελφοποίηση σχολείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

· Την προώθηση προγραμμάτων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής των μαθητών  και οδηγού επαγγελμάτων.

· Τη διασύνδεση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή.

. Συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση για την οργάνωση και διαχείριση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης των Γρεβενών και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, τη μέριμνα για την πνευματική ανάπτυξη με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (φιλολογικές, μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), την προστασία της εθνικής κληρονομιάς, τη διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στον τομέα της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου του θεάτρου καθώς και των εικαστικών τεχνών, την ανάληψη και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού πολιτιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, τη δημιουργία, την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, τη μέριμνα για την κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία και τη λειτουργία του κολυμβητηρίου.

.Την εποπτεία λειτουργίας των νομικών προσώπων του Δήμου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

· Την ευθύνη εξασφάλισης της διαφάνειας των πράξεων και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του πολίτη,   στα αντικείμενα και τις πράξεις αρμοδιότητάς του.

.Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

· Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει, στα πλαίσια του τομέα ευθύνης του, από τις  διατάξεις του Ν. 3852/2010 ιδίως του άρθρου 94 παρ 4 και του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) ιδίως του άρθρο 75 παρ 1 εδάφ στ, του Ο.Ε.Υ του Δήμου  καθώς και από κάθε άλλη σχετική διάταξη.


Β. Απαλλάσσει τον Αντιδήμαρχο κ. Βάιο Κόραβο από τις αρμοδιότητες των Καταστημάτων


Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος  Αντιδημάρχου,  τις καθ' ύλην αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.


Δ. Η θητεία των Αντιδημάρχων λήγει 31-8-2014  και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.


Ε. Αντιδήμαρχοι με αντιμισθία:

1.Βάιος Κόραβος, 2.Αικατερίνη Πέτρου, 3.Ιωάννης Νασίκας, 4.Γεώργιος Ουζουνίδης και 5.Βαρβάρα Τζημορώτα

Αντιδήμαρχοι χωρίς αντιμισθία:

1.Κων/νος Παλάσκας, 2.Νικόλαος Τσιουτσιούμης και 3.Γεώργιος Αρμπάρας.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού  της πόλης των Γρεβενών ως πρωτεύουσα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
Διοικητήριο
2.Οριζομένους Αντιδημάρχους

Εσωτερική διανομή:
Όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014