ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γρεβενά 26 /11/2013,Αριθ. Πρωτ.: 42877


Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών

«Κώστας Ταλιαδούρης»

Ταχ. Κώδικας : 51100

Πληροφορίες : Μησυρλιάδου Μαγδαληνή

Τηλέφωνο : 2462353432

Fax : 24620-76243

 

 

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

2. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)

3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας – διαδικασίας κατάθεσης προσφορών – ανάδειξη ανάδοχου, για έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι άνω των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για σύσταση επταμελούς Επιτροπής η οποία θα αποτελείται από:

α) Τέσσερεις (4) τεχνικούς υπάλληλους φορέων του δημοσίου τομέα , που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα ,ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες για την αξιολόγηση δημοπρατούμενου έργου.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΤΕ), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού.


Η ανωτέρω Επιτροπή θα διεξάγει τους διαγωνισμούς και τυχόν επαναλήψεις αυτών για τα έργα :

“Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτης από τη γέφυρα γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”

Ανάπλαση και οικιστική αναβάθμιση Τοπικών Διαμερισμάτων Βόρειου τμήματος Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών

Ανάπλαση και οικιστική αναβάθμιση Τοπικών Διαμερισμάτων Νότιου τμήματος Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών


Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την 29/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία της στην Δ/νση Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4107, για την ανάδειξη των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών για τα ανωτέρω έργα και τυχόν επαναλήψεις αυτών, που θα προκύψουν.

Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας: 1) Καρέτσος Αναστάσιος Μηχανολόγο Μηχ/κος 2) Σαίτη Σοφία Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο Τ.Ε. και 3) Γεωργιάδου Δέσποινα Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.


Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών.

Κατεβάστε το αρχείο από την παρακάτω link:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά