Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07
2) Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/09
3) Την υπ’ αριθ. 54/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΚΕΓ
4) Την υπ’ αριθ. 32318/2012 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών περί «Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση...
αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ»
5) Τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών συνολικού αριθμού δεκαοχτώ (18) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και χρονική περίοδο:
 

α/α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
Εκπαιδευτές Η/Υ ΠΕ
1
Δύο -2- μήνες
2
Εκπαιδευτές Σκάκι  ΔΕ
1
Δύο-2- μήνες
3
Εκπαιδευτές Εικαστικών  ΠΕ
1
Δύο -2- μήνες
4
Εκπαιδευτές Θεατρικής Αγωγής ΠΕ
1
Δύο-2- μήνες
5
Γυμναστές/τριες ΠΕ με εξειδίκευση στην εκμάθηση:
α. Χάντμπολ
β.  Τένις
γ. Τζούντο
δ. Μπαλέτο
ε. Παραδοσιακοί χοροί
στ. Μοντέρνοι χοροί                    
 
6
Δύο -2- μήνες
6
Μουσικοί  ΔΕ για την εκμάθηση μουσικής προπαιδείας και μουσικών οργάνων:
α. μουσική προπαιδεία
β. κιθάρα
γ. πιάνο
δ. κρουστά
5
Δύο-2- μήνες
7
Φιλόλογοι ΠΕ
 
1
Δύο -2- μήνες
8
Καθαριστές ΥΕ
 
2
Δύο-2-μήνες

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, τους τίτλους σπουδών και εμπειρίας τους, πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό εντοποιότητας  και κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ΔΕΚΕΓ, Τέρμα Κ.Ταλιαδούρη (Πρώην κτίριο ΕΟΜΜΕΧ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 22/11/2012.         
              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.
 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά