ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Γρεβενών


Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/ τ. Α΄/14-04-2012).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/14-4-2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014).

6. Την υπ' αριθμ. 44/3-2-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες».

7. Το υπ’ αριθμ. 6.894/530/13-02-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, αρμοδιότητάς μας, για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έτος 2014».

8. Την υπ’ αριθμ. 15.695/17-04-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Γρεβενών η απασχόληση δεκατριών (13) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το αριθ. 7.744/17-04-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

9.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών (ΦΕΚ 2577/τ. Β΄/7-11-2011).

10. Την υπ’ αριθμ. 12.410/30-04-2014 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών που εδρεύει στα Γρεβενά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Γρεβενών Υπηρεσία Καθαριότητας

Γρεβενά

ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

3

102

Δήμος Γρεβενών Υπηρεσία Καθαριότητας

Γρεβενά

ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας

8 μήνες

10


 Ακολουθεί αναλυτικά η προκύρηξη σε αρχείο παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά