ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ για το έτος 2015Κωδικοί Αριθ

Έσοδα και Έισπράξεις

Προϋπολογισμός σε Ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

10.633.615,58

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

95.653,70

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

317.895,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

1.474.624,97

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων

2.660.277,30

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους

1.821.203,05

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

28.490.520,09


Σύνολο Πόρων

45.493.789,69

Κωδικοί Αριθ

'Εξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε Ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.380.532,94

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.529.304,94

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

158.564,00

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

246.519,32

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

497.066,49

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

2.656.100,19

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

892.012,07

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

3.905.776,14

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00


Επενδύσεις

0,00

71

Αγορές

81.600,00

73

Έργα

29.581.934,97

74

Μελέτες

516.417,43

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

0,00

9111

Αποθεματικό

47.961,20


Σύνολο εξόδων και πληρωμών

45.493.789,69


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά