Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων προμηθευτών για την «Προμήθεια τροφίμων για της υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων αυτού για το έτος 2015»

Παρακαλούμε μέχρι και την 27η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Γρεβενών (Πλ. Ελευθερίας 1 Γρεβενά), ημέρα που θα συνεδριάσει η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όσοι επιθυμούν να αναλάβουν την προμήθεια για τα είδη κατά ομάδα και κατά φορέα, που δεν είχαμε προσφορές κατά τον διαγωνισμό και αυτά είναι:

ΦΟΡΕΑΣ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ

2.926,70

ΟΜΑΔΑ Ζ΄:ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1.836,25

ΟΜΑΔΑ Κ΄: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

1.977,50

ΟΜΑΔΑ Λ΄: ΕΙΔΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

862,36

ΦΟΡΕΑΣ 2: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΕΑ Κ.Κ.Α.Α.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ

9.492,00

ΟΜΑΔΑ Θ΄: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

1.356,00

ΦΟΡΕΑΣ 3: ΔΕΚΕΓ

ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΕΑ Δ.Ε.Κ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΕΙΔΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

431,89

Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι συνέχεια τις διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων για της υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων αυτού για το έτος 2015» και ακολουθεί τις διατάξεις της 30.274/5-11-2014 Διακήρυξης.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύετε απαραίτητα από φάκελο που θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται από την αριθ. 30.274 /05-11-2014 Διακήρυξη του Δημάρχου , εγγυητική επιστολή δεν απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2462350887 -2462350429 και ΦΑΞ 2462350864.Τα αρχεία του διαγωνισμού βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο

Διαγωνισμοί-->2014-->Προμήθειας Πρόχειροι


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά