Συμπλήρωση της υπ. αρ. 569/2014 απόφασης Δημάρχου περί « Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων “Με Εντολή Δημάρχου” στους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Δήμου Γρεβενών»

Αριθμός Απόφασης -64/2015-


Αριθ. Πρωτ. : - 2684-


ΑΔΑ: ΩΡΔ9Ω9Γ-8ΟΑ
Ο Δήμαρχος ΓρεβενώνΈχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010).


2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006).


3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007).


4. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου Γρεβενών (ΦΕΚ Β΄ 2577/7-11-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


5. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010).


6. Την υπ. αριθμ. 346/17-4-2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία τοποθετήθηκαν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Δήμου Γρεβενών.


7.Την υπ. αρ. 569/17-6-2014 απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου» στους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Δήμου Γρεβενών».


8. Την ανάγκη συμπλήρωσης της ανωτέρω απόφασης για την απλούστευση των διαδικασιών, την επίσπευση της έκδοσης των διοικητικών πράξεων και για την ταχύτερη αντιμετώπιση των αιτημάτων των πολιτών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Συμπληρώνουμε την υπ. αρ. 569/2014 απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών και αναθέτουμε την υπογραφή, «Με Εντολή Δημάρχου» στους προϊσταμένους Τμημάτων του Δήμου Γρεβενών κάθε εγγράφου με αρμοδιότητα εκχωρημένη από το Νόμο, και επιπλέον:


1.Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν στον τομέα της αρμοδιότητά τους και


2.Διαβιβαστικά έγγραφα και απαντήσεις προς φορείς και πολίτες.


Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αρ. 569/2014 απόφαση.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


 

Διεύθυνση

:

Διοικητικών Υπηρεσιών.

Τμήμα

:

Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αρμόδιος

:

Μ. Λεοντοπούλου.

Διεύθυνση

:

Πλ. Ελευθερίας 1.

Τ.Κ.

:

511 00 Γρεβενά.

Τηλέφωνο

:

24623-50868.

Fax

:

24623-50864.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά