Συνεδρίαση -- 12η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα 1ο

Συζήτηση επί αιτήματος Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών για δημιουργία καινούργιας ενορίας και παραχώρηση χώρου για την ανέγερση νέου ενοριακού ναού.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

    Παράταση προθεσμίας της πράξης «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 179853 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα 3ο

    Παράταση προθεσμίας της πράξης «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα 4ο

    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών”

Θέμα 5ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα”

Θέμα 6ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Τρικόρφου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 7ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 8ο

Διάλυση σύμβασης του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Μεγάρου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών” (αίτηση αναδόχου εταιρείας “ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”)

Θέμα 9ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)”

Θέμα 10ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης στα Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 11ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οδοσήμανση οδικού δικτύου”

Θέμα 12ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών βόρειου τμήματος Γρεβενών (έτους 2011)”

Θέμα 13ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών νότιου τμήματος Γρεβενών (έτους 2011)”

Θέμα 14ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δημοτικής Ενότητας Αβδέλλας”

Θέμα 15ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου”

Θέμα 16ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου κοινότητας Σαμαρίνας”

Θέμα 17ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού”

Θέμα 18ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αντιστήριξη πρανών οδών”

Θέμα 19ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή – κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (έτους 2013)”

Θέμα 20ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση καλντεριμιών”

Θέμα 21ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας”

Θέμα 22ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος”

Θέμα 23ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος”

Θέμα 24ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου Παρορείου & Μοναχιτίου”

Θέμα 25ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους”

Θέμα 26ο

Ανασυγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)”

Θέμα 27ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή – συντήρηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων του Δήμου”

 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Θέμα 28ο

Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 29ο

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου.

 

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 30ο

Έγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 109/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 31ο

Έγκριση του 12ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 110/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 32ο

Έγκριση του 13ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 111/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 33ο

Έγκριση, καταβολή εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης της μετακίνησης αιρετών στην Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε διημερίδα με τίτλο:"Διαχέοντας τις Καλές Πρακτικές των Δήμων για την εφαρμογή των Δημόσιων Πολιτικών".

Θέμα 34ο

Έγκριση δαπανών και καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα αναδειχθούν οι προμηθευτές για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για τις προμήθειες (ειδών παντοπωλείου – τροφίμων – καυσίμων και λιπαντικών – φαρμακευτικού υλικού), για το έτος 2016.

Θέμα 35ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του πακέτου ειδών Ε' (Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής) της προμήθειας “Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 36ο

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από μίσθωμα Καταστήματος (αίτηση Καραγιάννη Μαρίας)

Θέμα 37ο

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αίτηση Ελευθερίου Χρήστου)

Θέμα 38ο

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αίτηση Μαρτζέλη Νικολάου)

Θέμα 39ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου (αίτηση Βράκα Θεοδώρου).

Θέμα 40ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση Δόγκαλη Βασιλικής)

Θέμα 41ο

Επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου “Γυμναστική Ένωση Γρεβενών”

Θέμα 42ο

Επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου “Γυμναστικός Σύλλογος Γρεβενών”

 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 43ο

Ανανέωση επαγγελματικής άδεια πωλητή λαϊκών αγορών στον Κούρτογλου Μιχαήλ του Ιερόθεου.

Θέμα 44ο

Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2015 στον οικισμό Λειψίου της Τ.Κ. Κυδωνιών.

 

Ειδικά θέματα

Θέμα 45ο

Σύμφωνα γνώμη επί του απολογισμού οικ. Έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (αριθμ. 22/2015 απόφασης Δ.Σ.)

Θέμα 46ο

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών, με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Θέμα 47ο

Κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Θέμα 48ο

Ανάκληση προηγούμενων αριθμ. 75/2014 και 76/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά