Συνεδρίαση -- 7η 2016 -- Δημοτικού Συμβουλίου (Κατεπείγουσα)


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 7η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 12 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

Θέμα 1ο

Συμπλήρωση της αριθμ. 391/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση της σύμβασης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Βεντζίων» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα 2ο

Συμπλήρωση της αριθμ. 627/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση της σύμβασης της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 179854 που εντάχθηκε στον Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41: «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323: «Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3: «Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

  1. Μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα για συμμετοχή σε διημερίδα μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 14 & 15 Απριλίου 2016.

  2. Πληροφορίες: Τσιρογιάννη Παναγιώτα

Θέμα 4ο

  1. Έγκριση μετακίνησης και έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αθήνα.

  2. Πληροφορίες: Τσιρογιάννη Παναγιώτα


Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, για το 1ο και 2ο θέμα της ημερήσια διάταξης ο Δήμος Γρεβενών στις 12-4-2016 (αριθμ. πρωτ. 6701/12-04-2016) έλαβε e-mail της ΕΥΕ-ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια μέσω της ΑΝ.ΓΡΕ. με το οποίο μας ενημερώνει ότι στην τρέχουσα εβδομάδα το υπουργείο θα βγάλει την ένταξη των ανειλημμένων και τη μετάβαση αυτών στο νέο ΟΠΣΑΑ. Μετά από έλεγχο των πράξεων αυτών, πρέπει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός των συμβάσεων των πράξεων με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Βεντζίων» και «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών» και να αναγραφεί ο ορθός προϋπολογισμός των έργων δηλαδή μετά από την έκπτωση του εργολάβου και όχι ο αρχικός όπως είχε ενταχθεί κάθε έργο. Συνεπώς η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης για τα ανωτέρω έργα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να γίνει η μετάβαση αυτών στο νέο ΟΠΣΑΑ και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δήμος Γρεβενών στις 04-04-2016 (αριθμ. πρωτ. 6152/04-04-2016) έλαβε την αριθμ. πρωτ. 995/01-04-2016 πρόσκληση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με αντικείμενο την αποστολή ερωτημάτων για τη δημιουργία της θεματικής ατζέντας της Διημερίδας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 14 & 15 Απριλίου 2016 στην Αθήνα. Το αντικείμενο της Διημερίδας έχει να κάνει με την καθημερινή λειτουργία των Δήμων και των υπηρεσιών των και σχετίζεται με τον προληπτικό έλεγχο – προσυμβατικό και κατασταλτικό έλεγχο απολογισμού των Δήμων και συνεπώς θεωρούμε απαραίτητο να μετέχουν σε αυτή ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών Υπηρεσιών. Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 23-03-2016 προγενέστερα της παραλαβής της πρόσκλησης και έως την ημερομηνία παραλαβής της δεν υπήρχε άλλη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να συμπεριληφθεί το εν λόγω θέμα.

Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δήμος Γρεβενών στις 30-03-2016 έλαβε πρόσκληση με e-mail και πρωτοκολλήθηκε από το Δήμο μας με αριθμ. 6004/31-03-2016, για ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη Νέα Γενιά Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 στην Αθήνα. Το αντικείμενο της συνάντησης κρίθηκε σοβαρό και συνεπώς θεωρήθηκε απαραίτητη η μετάβαση Αντιδημάρχου για τη συμμετοχή του στη σύσκεψη. Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 23-03-2016 προγενέστερα της παραλαβής του e-mail και έως την ημερομηνία παραλαβής του δεν υπήρχε άλλη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να συμπεριληφθεί το εν λόγω θέμα.

Ύστερα από τα ανωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται κατεπείγοντα και συνεπώς χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά