ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) », ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.
 
Έχοντας υπόψη:
1.      Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών "περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (Φ.Ε.Κ. Β'/185/23.3.93).
2.   Το Ν. 3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" και το Ν. 3731/2008
  1. Το N 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Πρόγραμμα Καλλικράτης» από της ισχύς του.
4.      Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α.
5.      Την αρίθμ. 51/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Γρεβενών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ»
6.      Την αρίθμ. 481/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Γρεβενών για εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία
7.      Τις από 23-11-2011 Τεχνικές Προδιαγραφές προϋπολογισμού 44.936,82 €
8.      Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)
9.      Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια υλικών για τη συντήρης και βελτίωση Δηοτικών χώρων και κτιρίων του Δήμου Γρεβενών
10.Όλες τις ισχύουσες διατάξεις
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, το ΠΔ 410/1995 και του Ν. 2286/95
 
 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
           
Α.    Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ)» Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης τον πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
 
Β.    Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 44.936,82 Ευρώ για την ανωτέρω προμήθεια.
 
Γ. Καταρτίζει τους όρους δημοπρασίας της προμήθειας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ)» η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και άλλες ισχύουσες διατάξεις,  οι οποίοι όροι έχουν ως εξής:
 
 
Άρθρο 1ο
Αναθέτουσα αρχή, όργανο, τόπος, χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
1. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Γρεβενών με τα εξής στοιχεία:
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 51100 Γρεβενά
Αριθμός τηλεφώνου: +302462350830
Αριθμός ΦΑΞ: +302462350864
Ηλεκτρονική Δ/νση: www.dimosgrevenon.gr
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 84/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από:
Α. Ματεντζίδη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο του κλάδου ΤΕ4 ως Πρόεδρο
Β. Σαϊτη Σοφία δημοτικό υπάλληλο του κλάδου ΤΕ 4
Γ. Μητρόπουλο Βασίλη δημοτικό υπάλληλο του κλάδου ΤΕ4
Αναπληρωματικά μέλη:
Α. Ζιώγας Κων/νος, δημοτικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3
Β. Ζαμανάκος Πούλιος, δημοτικός υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 13
Γ. Βακουφτσής Θωμάς, δημοτικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9.
 
3. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1, Γρεβενά Τ.Κ. 51100, Γραφείο Προμηθειών)
4. Αντίγραφο της περιληπτικής διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια. Θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Δήμου στο συνηθισμένο μέρος τοιχοκόλλησης και θα κοινοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ν. Γρεβενών.
 
5. Τεύχη και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της συγγραφής υποχρεώσεων θα παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών ……………………… και ώρα 11:00 π.μ..
6. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα.
7. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία. Πληροφορίες και τεύχη για το διαγωνισμό θα χορηγούνται από το  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Γρεβενών:
Πληροφορίες: Γκιουλέκας Γεώργιος, Σιέμου Κάρμεν
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 51100 Γρεβενά
Αριθμός τηλεφώνου: +302462350885, 50893
Αριθμός ΦΑΞ: +302462350864
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dimosgrevenon.gr
Το κόστος των εγγράφων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δέκα (10,00) Ευρώ.
 
 
 
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός προμήθειας
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 44.936,82 Ευρώ.
 
Άρθρο 3ο
Δεκτοί στον διαγωνισμό
Γίνονται ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου υπό πάσα μορφή επιχείρησης.
 
 
Άρθρο 4ο
Στοιχεία διαγωνισμού
Στοιχεία για την προσφορά είναι:
1.      Η παρούσα διακήρυξη.
2.      Οι τεχνικές προδιαγραφές
3.      Το σχέδιο της οικονομικής προσφοράς.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο
Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς
 
Εντός του φακέλου Προσφοράς θα υπάρχουν οι εξής υποφάκελοι:
α) Φάκελος Δικαιολογητικών.
β) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (για κάθε είδος αναλυτικά).
γ) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.
 
5.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(Προσωπική κατάσταση υποψηφίου -επαγγελματικά προσόντα –δικαιολογητικά συμμετοχής)
 
Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό, καλείται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
 
5.1.1   Να μη τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
5.1.2   Να μην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
5.1.3   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης.
5.1.4   Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
5.1.5   Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων (φορολογική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
 
5.1.6   Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:
5.1.6.1       Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, η βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικά ή κτηνοτροφικά επάγγελμα και έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 
5.1.6.2     Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
 
5.1.6.3     Προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
 
Στο απαιτούμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα πρέπει να προκύπτει ότι οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 
5.1.6.4     Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των σχετικών με αυτήν διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχεται τα οποία θα αναφέρει, προκειμένου να αξιολογηθούν.
5.1.6.5     Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι συμφωνεί για το χρόνο παράδοσης και τον τρόπο παράδοσης των υπό προμήθεια καυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης
5.1.6.6     Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα, νομικό πρόσωπο, δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
5.1.6.7     Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5.1.6.8     Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
 
5.1.6.9     Εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από νομικά/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως και έχουν αρμοδιότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, για ποσό ίσο προς το 5% (της προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης της προμήθειας) ποσού 2.250,00 Ευρώ, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη ή προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, παρ. ε 11.
 
 
 
Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις παρακάτω μορφές, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά:
 
Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρ. 5.1 εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1.      Τα δικαιολογητικά της παρ. 5.1 εκτός των 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.6.3
2.      Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
 
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1. 'Όλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 5.1, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 'Ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στους οποίους μετέχουν οι επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστά μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικά αυτά μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικά που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφο.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής τους δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
5. Οι πιο πάνω ενώσεις προμηθευτών δικαιούνται συμμετοχής εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
-          Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
-          Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικά ποσοστά τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
6. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των παρ. 5.1.1,   5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 του άρθρου 5 της παρούσας.
7. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
8. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
9. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο ή ανώτερη βία, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση το αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για Δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικά Συμβούλιο.
 
 
 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, που δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
 
 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά που ζητούνται αντίστοιχα στις παραγράφους του παρόντος άρθρου 5, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία και δεν λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
 
 
 5.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα παρακάτω στοιχεία:
5.2.1 Τεχνικές Προδιαγραφές για κάθε προσφερόμενο είδος στην Ελληνική γλώσσα.
5.2.2 Ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης.
 
 
5.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
            Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ συμπληρωμένο έντυπο το οποίο θα χορηγηθεί από την υπηρεσία.
 
 
Άρθρο 6ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι σημάνσεις.
α) Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Τον αριθμό της διακήρυξης.
δ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές απορρίπτονται.
Με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εντός του κυρίως φακέλου να υπάρχουν οι εξής υποφάκελοι, επίσης σφραγισμένοι, οι οποίοι θα φέρουν και αυτοί τις άνω σημάνσεις:
α) Φάκελος δικαιολογητικών.
β) Φάκελος Τεχνικής προσφοράς (για κάθε είδος αναλυτικά).
γ) Φάκελος οικονομικής προσφοράς.
            Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής.
           
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των προσφορών καθαρογράφει και μονογράφει την τυχούσα διόρθωση και σφραγίζει αυτήν.Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης.
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό ή μπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής που έχει οριστεί ως ανωτέρω. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμο εκπρόσωπο. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
 Επίσης θα μπορούν να σταλούν με συστημένη επιστολή ή με courier στην παραπάνω διεύθυνση από τους ενδιαφερόμενους με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο περιελεύσεως τούτων στο Πρωτόκολλο του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση και για λόγους ανωτέρας βίας άφιξη των στοιχείων που θα κατατεθούν, ούτε για το εάν στον φάκελο υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τις περαιτέρω διαδικασίες.
Μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών η επιτροπή θα παραλάβει τους φακέλους και θα γίνει καταγραφή αυτών. Επίσης θα γίνει πρακτικό παραλαβής των προσφορών.
Η επιτροπή με ανακοίνωση θα ορίσει ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, όλοι οι προσκομιζόμενοι φάκελοι των διαγωνιζομένων θεωρούνται σαν εσωτερικοί φάκελοι, αριθμούνται δε κατά σειρά επιδόσεως και μονογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη της Επιτροπής. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο πρακτικό τα ευρισκόμενα στον κάθε φάκελο έγγραφα, περιληπτικώς μεν αλλά κατά τρόπο που εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους διακήρυξης και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Ε.Α πλην της εγγυητικής επιστολής. Ο ευρισκόμενος εντός του ανοιχτού φακέλου εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ' αυτόν ο αύξων αριθμός του φακέλου. Το αυτό συμβαίνει και με τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Μετά την απογραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα ενδιαφερόμενοι εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική όπου και η επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αποφασίζει για αυτούς που θα αποκλεισθούν.
Στην συνέχεια διεξάγεται δημόσια η συνεδρίαση και ο γραμματέας της επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλεισμένους από την δημοπρασία ως και τους λόγους αποκλεισμού τους. Επίσης θα γίνει πρακτικό και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των επιτυχόντων και καταγράφονται σε πρακτικό. Εφ' όσον η επιτροπή δύναται να εξάγει αποτέλεσμα προχωρεί στην αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων απορρίπτοντας τους εκτός προδιαγραφών και επιστρέφει σ' αυτούς τα δικαιολογητικά τους και την οικονομική προσφορά.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση η επιτροπή ορίζει νέα ημερομηνία σύγκλησης κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου των τεχνικών προσφορών.
Κατόπιν η επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που συνεχίζουν την διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη παρούσα, η οποία θα ανακοινωθεί στους προσφέροντες.
Καθορίζεται με ανακοίνωση ημερομηνία για την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα του κάθε διαγωνιζόμενου και το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς του τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη, που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, αόριστες ή υπό αίρεση ως και μη φέρουσες την νόμιμη χαρτοσήμανση (εφ' όσον προβλέπεται) απορρίπτονται.
Η επιτροπή ανακηρύσσει ως έγκυρες τις προσφορές των διαγωνιζομένων εφ' όσον πληρούν όλα τα ανωτέρω.
Μετά από αυτό ο γραμματέας της επιτροπής ανακοινώνει μεγαλόφωνα τα αποτελέσματα των προσφερομένων τιμών.
 
Άρθρο 7ο
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας - Υποβολή πρακτικού-Έγκριση πρακτικού
Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή συμμετοχής προμηθευτών σ' αυτή υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται σύμφωνα με το άρθ.15 του ΕΚΠΟΤΑ και τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Περιφέρεια για έλεγχο νομιμότητας.
Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
 
Άρθρο 8ο
Ακύρωση-επανάληψη δημοπρασίας
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο δύναται να προτείνει:
1. Την ακύρωση του διαγωνισμού λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας.
2. Την επανάληψη της δημοπρασίας με τροποποίηση ή όχι των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Την συνέχιση του διαγωνισμού με υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Όλα τα ανωτέρω υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Άρθρο 9ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προκείμενη προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθμ. 11389/1993απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών), τις σχετικές διατάξεις ΠΔ 410/1995, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και λοιπές ισχύουσες διατάξεις (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα).
 
Άρθρο 10ο
Χρονική ισχύς προσφορών
Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει μέρος στην δημοπρασία και δεν αποκλείστηκαν θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημέρα του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε διαγωνισθέντα για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει ακύρωση ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οιανδήποτε μεταβολή των όρων, προερχομένης από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά