Αντιδήμαρχοι 2021-2022


Ο  Δήμαρχος Γρεβενών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α' 134).

2. Τη διάταξη του άρθρου 89 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/ 8-6-2006).

3. Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4. Τη διάταξη του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.).

6. Την υπ' αριθ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

8. Την υπ’ αριθ. 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

9. Τη διάταξη του άρθρου 47 του Ν. 4647/2013 «Άμισθοι Αντιδήμαρχοι», όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. 48/ΑΠ:22119/07-04-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Ορισμού Αντιδημάρχων» [ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ].

11. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.

12. Την αριθ. 1411/14.994/04.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟΦΗΩ9Γ-ΑΤ3) Απόφαση Δημάρχου Γρεβενών περί ορισμού Αντιδημάρχων.

13. Τις υπ’ αριθ. 1.477 & 1.503/2022 Αποφάσεις του Δημάρχου Γρεβενών περί τροποποίησης της αριθ. 1.411/2022 απόφασης του Δημάρχου Γρεβενών.

14. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Γρεβενών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 25.905 κατοίκους, (ΦΕΚ 697/τ.Β’/20-03-2014).

15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Γρεβενών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2902/τ.Β’/08-06-2022).

16. Το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 7 άρθρο 59 ν.3852/2010 ως εξής: «Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων - συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»

17. Το γεγονός ότι η θητεία τόσο των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ο ορισμός Αντιδημάρχων έχει άμεση σχέση με τη σύνθεση των προαναφερομένων οργάνων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γρεβενών, με θητεία έως 31-12-2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:


1. Τον κ. Αδάμο Ματθαίο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών.


2. Τον κ. Αλέξανδρο Κατσάλη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας.


3. Την κ. Ελισάβετ Μπαϊνέτα καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Εμπορίου.


4. Τον κ. Γκοτζαμπασόπουλο Γεώργιο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης.


5. Την κ. Ιφιγένεια Στεργιούλα καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού.


6. Τον κ. Κιάκα Ζήση καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 


7. Τον κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα  καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, Προγραμματισμού,  Σχεδιασμού και Οργάνωσης.


8. Τον κ. Τριγώνη Χρήστο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων.


9. Τον κ. Τσικούρα Νικόλαο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Πρασίνου.


10. Τον κ. Καλόγηρο Στέργιο (αμισθί) καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Ορεινών Κοινοτήτων.
Ο Δήμαρχος Γρεβενών

Γεώργιος Δασταμάνης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά