Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα Ροδιάς του Δήμου Γρεβενών


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ  ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία  δημοτική σιταποθήκη δύο διαφορετικών χώρων   της Τοπικής Κοινότητας   Ροδιάς   , ως αποθήκη γεωργικών προϊόντων , με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς δέκα  (10,00) ευρώ μηνιαίως για τον ανατολικό χώρο , ενώ ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς δέκα πέντε  (15,00) ευρώ μηνιαίως για τον δυτικό χώρο  και για χρονικό διάστημα τεσσάρων  [4] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της  Επιτροπής Δημοπρασιών την  23η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. για τον ανατολικό χώρο και από ώρα 11:15 π.μ. μέχρι 11:45 π.μ. για τον δυτικό χώρο .

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας δηλαδή, την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. για τον ανατολικό χώρο και από ώρα 11:15 π.μ. μέχρι 11:45 π.μ. για τον δυτικό χώρο .

 Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού δώδεκα ευρώ  (12,00) ευρώ για την συμμετοχή στο διαγωνισμό του  ανατολικού  χώρου ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ. ποσού δέκα οκτώ  ευρώ  (18,00) ευρώ για την συμμετοχή στο διαγωνισμό του  του  δυτικού  χώρου .

2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών ( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

4. Φορολογική ενημερότητα , τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.7 & 3.2.9 της διακήρυξης,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

7. Απόσπασμα  Ποινικού Μητρώου,  από το  οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του συμμετέχοντα .

8. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ή ο εγγυητής του είναι εταιρεία (ΟΕ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. Ε.Ε.) , υποβολή όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 283/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Γεωργιάδου Δέσποινα ,Τηλέφωνο 24623 50869)


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

Αδάμος Ευθ. Ματθαίος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά