Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην Κοινότητα Κρανιάς του Δήμου Γρεβενών


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ  ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του  Δημοτικού Καταστήματος της Κ.Κρανιάς Δήμου Γρεβενών, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εκατόν σαράντα   (140,00€) ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της  Επιτροπής Δημοπρασιών την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα  Τρίτη    και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. , σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την  ίδια ημέρα  και τη ίδια ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. .

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού εκατόν εξήντα οκτώ (168,00) ευρώ.

2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.3 της διακήρυξης,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

6. Φορολογική Ενημερότητα, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

7. Ασφαλιστική Ενημερότητα,τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. αριθ.165/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886).


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

 

 ΑΔΑΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά