Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αηδονίων του Δήμου Γρεβενών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ  ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση   δημοτικής έκτασης  εμβαδού Ε=2.751,07 τ.μ. αγροκτήματος Αηδονίων , με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  το ποσό   των  14,00 /στρέμμα ,  και για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε  (25) έτη.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της  Επιτροπής Δημοπρασιών την 07η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. .

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την  ίδια ημέρα  και τη ίδια ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ..

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο  Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού σαράντα επτά (47,00) ευρώ .

2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.3 της διακήρυξης,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του

4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ.291/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886).

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

 

Αδάμος Ευθ. Ματθαίος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών-

Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά