Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων Οικισμού Διπόρου Κοινότητας Σαρακήνας Δήμου Γρεβενών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ  ΟΤΙ :

Η επαναληπτική δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική  για την εκμίσθωση των Δημοτικών αγροτεμαχίων,του οικισμού Διπόρου της Κοινότητας Σαρακήνας  Δήμου Γρεβενών σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19 .

Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Γρεβενών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ..Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές,  κάτοικοι και δημότες του οικισμού που βρίσκεται η καλλιεργούμενη έκταση.

Αν η Δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές , κάτοικοι και δημότες όλων των οικισμών και  κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχει οιοσδήποτε.

Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται  για όλα τα αγροτεμάχια σε έξι  (6) καλλιεργητικές περιόδους , έως 31 Αυγούστου 2026.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού 4,00€ για το αγροτεμάχιο στη θέση Σταυρός και 3,00€ για το αγροτεμάχιο στη θέση Λειβάδι οικισμού Διπόρου Κοινότητας Σαρακήνας.

2. Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας.

3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 4.2.και 4.6. της διακήρυξης,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του αντίστοιχα.

5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 266/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886).


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά