Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Μικρολίβαδου Δήμου Γρεβενών


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ  ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία χέρσα δημοτική έκταση  εμβαδού  1.670,00 τ.μ.  που αποτελεί τμήμα του αρίθμ. τεμ 256 της διανομής αγροκτήματος Μικρολιβάδου έτους 1954 της Κοινότητας Μικρολιβάδου  του Δήμου Γρεβενών , με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εξακόσια ενενήντα ευρώ  (690,00) το έτος και για χρονικό διάστημα τριάντα   [30] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της  Επιτροπής Δημοπρασιών την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. . Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας δηλαδή, την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., εξήντα εννέα ευρώ (69,00€) .

2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών ( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

4. Φορολογική ενημερότητα , τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.7 & 3.2.9 της διακήρυξης,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

7. Απόσπασμα  Ποινικού Μητρώου,  από το  οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του συμμετέχοντα .

8. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ή ο εγγυητής του είναι εταιρεία (ΟΕ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. Ε.Ε.) , υποβολή όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 321/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Γεωργιάδου Δέσποινα ,Τηλέφωνο 24623 50869)


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

 

Αδάμος Ευθ. Ματθαίος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών-

Διοικητικών Υπηρεσιών

Attachments:
Download this file (6ΛΖΗΩ9Γ-305.pdf)6ΛΖΗΩ9Γ-305.pdf[ ]337 Kb
Download this file (διακήρυξη.docx)διακήρυξη.docx[ ]161 Kb
Download this file (ΠΕΡΙΛΗΨΗ.docx)ΠΕΡΙΛΗΨΗ.docx[ ]144 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά