Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 19:00


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 17 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο

Παροχή γνώμης για την εξάμηνη παράταση της διαμονής των προσφύγων στον ορεινό όγκο των Γρεβενών


Θέμα 2ο

Αναδοχή ή μη τρεχουσών οφειλών από το Δήμο Γρεβενών σε ότι αφορά απαιτήσεις εργαζομένων από την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.” (Αν.Γρε.), καταγγελία συμβάσεων εργαζομένων και λύση της εργασιακής τους σχέσης και νομικό καθεστώς της εταιρίας

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών


Θέμα 3ο

Διατύπωση θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας “Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)”

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος και εκπρόσωπος ΣΔΙΠΕ


Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.


Η Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά