Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγητής: Γεώργιος Δασταμάνης Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα    1ο

Ψήφιση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών 2020-2024

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2ο

Χορήγηση άδειας μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων για διάστημα τουλάχιστον ενάμιση μηνός στον Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Μπουρέλλα

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    3ο

Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (επικαιροποίηση), όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα    4ο

Τροποποίηση της αριθμ. 42/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων) της Κοινότητας Πολυδένδρου του ∆ήµου Γρεβενών (αίτημα Γεωργίου Καζαµία του Κωνσταντίνου)”

 

Θέμα    5ο

Τροποποίηση της αριθμ. 200/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Δωρεάν παραχώρηση  χρήσης Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση σταθμών  αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου (αίτημα Δ.Ε.Δ.Α. ΑΕ.)”

 

Θέμα    6ο

Έγκριση του σχεδίου και της σύναψης του χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) που αφορά την δωρεάν παραχώρηση χρήσης της δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 4.000,97 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση Δοξαράς της Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Πολυδένδρου (για το 4ο θέμα)
  2. Γρεβενών (για το 5ο & 6ο θέμα)

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά