Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα Πηγαδίτσας Δήμου Γρεβενών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Κ.Πηγαδίτσας Δήμου Γρεβενών, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς δέκα (10,00€) ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. , σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι και δημότες της Κοινότητας Πηγαδίτσας.

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας δηλαδή, 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. και δικαίωμα συμμετοχής έχει οιοσδήποτε.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού δώδεκα (12,00) ευρώ.

2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών (Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.3 της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

5. Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας.

6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

7. Φορολογική Ενημερότητα, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

8. Ασφαλιστική Ενημερότητα,τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 264/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.


ΑΔΑΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά