Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 24η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 6 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών


Θέμα 1ο

Έγκριση της 35ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Θέμα 2ο

Έγκριση του 36ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Η Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ο Δήμος Γρεβενών έχει σε εξέλιξη διαγωνισμό για την προμήθεια, την συντήρηση και την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου. Για την ομαλή διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και για το λόγο αυτό απαιτείται η ενίσχυσή τους προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από αποδοχή χρηματοδότησης, συνέταξε για το σκοπό αυτό την 35η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, για να ενισχύσει τους σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εκδώσει διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση.

Δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821 σε συνδυασμό με τον εορτασμό της απελευθέρωσης των Γρεβενών από τον Τουρκικό ζυγό.

Η Οικονομική Επιτροπή για το σκοπό αυτό συνέταξε το 36ο σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, στο οποίο εμπεριέχεται η ενίσχυση του σχετικού κωδικού του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους,  προκειμένου να ανταποκριθεί ο Δήμος στις δαπάνες των ανωτέρω εκδηλώσεων.

Κατόπιν των παραπάνω, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται κατεπείγοντα και απαιτείται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι κωδικοί πρέπει να ενισχυθούν άμεσα α) για την ομαλή διαγωνιστική διαδικασία και β) πριν την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, δηλαδή πριν τις 13 Οκτωβρίου 2021.


 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά