Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:30


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 32η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 28 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα     1ο

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της Μαθητικής Εστίας για το Σχολικό έτος 2021 - 2022


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα    2ο

Κοπή τριών (3) δένδρων επί της οδού Ανεξαρτησίας με γωνία Παπάγου στην πόλη των Γρεβενών, σύμφωνα με την 15/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Θέμα    3ο

Διατήρηση - κατάργηση – μετατόπιση – δημοπράτηση ή μη του περιπτέρου της Κοινότητας Γρεβενών Δήμου Γρεβενών που βρίσκεται στην Β.Δ. πλευρά της πλατείας Ελευθερίας (έναντι πρώην Δασαρχείου), σύμφωνα με την 17/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Θέμα    4ο

Κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως τροποποιήθηκε με την 18/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.


Θέμα    5ο

Έγκριση της έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 20/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    6ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 1ου τριμήνου έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Θέμα    7ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Θέμα    8ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Θέμα    9ο

Έγκριση του 48ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης


Θέμα 10ο

Παράταση ή μη της απευθείας εκμίσθωσης για εκμετάλλευση  του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους «Παγούνι» Δεσπότη της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων από τον Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας Αγίων Θεοδώρων»

Θέμα 11ο

Παράταση  ή μη της απευθείας εκμίσθωσης για εκμετάλλευση  της συστάδας 4β Δημοτικού δάσους του Δημοτικού Δάσους «Παγούνι» Δεσπότη της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων από τον Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας Αγίων Θεοδώρων»

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Γρεβενών
  2. Αγίων Θεοδώρων (για το 10ο και 11ο θέμα)

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά