Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:30


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    1ο

Αποδοχή αίτησης παραίτησης Προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς έργου Γρεβενών» (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) και ορισμός νέων

Θέμα    2ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    3ο

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    4ο

Διατήρηση - κατάργηση – μετατόπιση – δημοπράτηση ή μη α) του περιπτέρου στη θέση “Μάνα” (τέρμα 13ης Οκτωβρίου) και β) λοιπών “Κενωθέντων” περιπτέρων της Κοινότητας Γρεβενών Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 16/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα   5ο

Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Θέμα    6ο

Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022 και εφεξής

Θέμα    7ο

Έγκριση ή μη της απευθείας ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Ελευθέρου με τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Γεωργίου Ιορδανίδη (αίτημα Γεωργίου Ιορδανίδη)

Θέμα    8ο

Παράταση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εντός της πόλεως Γρεβενών  Δήμου Γρεβενών (αίτημα Χρήστου Παππά του Αναστασίου)

Θέμα    9ο

Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης του  Δημοτικού Καταστήματος (Ξενώνας-Καφέ Μπαρ) της  Κοινότητας Λάβδας  Δήμου Γρεβενών  (αίτημα Αθανασίου Γκέκα του Παναγιώτη)

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41€ (χωρίς Φ.Π.Α.), για το έτος 2022

Ειδικά θέματα

Θέμα  11ο

Έγκριση της αριθμ. 119/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2022

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Ελευθέρου (για το 7ο θέμα)
  2. Γρεβενών (για το 4ο & 8ο θέμα)
  3. Λάβδας (για το 9ο θέμα)

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά