Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ,  στην   25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί  στις 7 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα    1ο

Έγκριση Κανονισμού  Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Γρεβενών


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2ο

Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της Μαθητικής Εστίας για το σχολικό έτος 2022 - 2023


Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα    3ο

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 132Β Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε με την 13/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    4ο

Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Γρεβενών έτους 2022, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Θέμα    5ο

Έγκριση του 28ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Θέμα    6ο

Έγκριση της 29ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Θέμα    7ο

Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Αβδέλλας Δήμου Γρεβενών


Θέμα    8ο

Εκμίσθωση  Δημοτικού Ακινήτου (Τυροκομείο) της Τοπικής Κοινότητας Σπηλαίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Δεληγιαννίδη Γεωργίου του Στέργιου)


Θέμα    9ο

Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης  Δημοτικού Καταστήματος αρ. 21   της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Γρεβενών  (αίτηµα Μωυσιάδη  Δημητρίου του Γεωργίου).


Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Εισηγητής: Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης


Θέμα  10ο

Γνωμοδότηση για το πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών οικονομικού έτους 2023

Θέμα  11ο

Χορήγηση καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών στους κατοίκους του οικισμού Συνδένδρου της Κοινότητας Συνδένδρου από το Δημοτικό δάσος Συνδένδρου για το έτος 2022

Θέμα  12ο

Χορήγηση καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών στους κατοίκους του οικισμού Δοξαρά της Κοινότητας Γρεβενών από το Δημοτικό δάσος Δοξαρά για το έτος 2022

Θέμα  13ο

Υλοτομία μέρους (7,99 Ha) του δασικού τμήματος 9 του Δημοτικού δάσους Καλαμιτσίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του Οικισμού Καλαμιτσίου της Κοινότητας Γρεβενών για  το έτος 2022

Θέμα  14ο

Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών

Θέμα  15ο

Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 9 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Αβδέλλας (για το 7ο θέμα)
  2. Σπηλαίου (για το 8ο θέμα
  3. Γρεβενών (για το 3ο, 9ο, 12ο & 13ο θέμα)
  4. Συνδένδρου (για το 11ο θέμα)
  5. Φιλιππαίων (για το 14ο & 15ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά