Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Θέμα    1ο

Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2023

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα   2ο

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    3ο

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτους 2023 – 2024

Θέμα    4ο

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατάργηση του Τμήματος Ένταξης του 3ου Νηπιαγωγείου Γρεβενών

Θέμα    5ο

Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023 - 2024

Θέμα    6ο

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα    7ο

Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα    8ο

Έγκριση του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα    9ο

Χορήγηση καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών στους κατοίκους των οικισμών Μυρσίνης και   Ασπροκάμπου της Κοινότητας Μυρσίνης από τα Δημοτικά δάση Μυρσίνης και Ασπροκάμπου για το έτος 2022

Θέμα  10ο

Χορήγηση καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών στους κατοίκους των οικισμών Κέντρου, Αγαλαίων και Νησίου της Κοινότητας Κέντρου από τα Δημοτικά δάση Αγαλαίων και Νησίου για το έτος 2022

Θέμα  11ο

Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών

Θέμα  12ο

Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 9 του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων Δήμου Γρεβενών

Ειδικά θέματα

Θέμα  13ο

Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η κατάθεση και εκδίκαση εφέσεως κατά της υπ΄ αριθμ. 120/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Γρεβενών, σύμφωνα με την οποία εκδικάστηκε το υπ΄ αριθμ. κατάθεσης 8/2022 δικόγραφο αγωγής καταβολής αποδοχών (κατά την ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών), του Θωμά Κολιάση του Δημητρίου, η οποία στρέφεται κατά της υπό ειδική εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία ΑΝ.ΔΗ.Γ. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ορκωτό λογιστή Γεώργιο Παπακυρίλλου ως εκκαθαριστή. Η ανάθεση θα ισχύει για οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο και τον χειρισμό εν γένει της υπόθεσης προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

Θέμα  14ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 41/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Κ.Ε.Γ., με θέμα: “Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του υφιστάμενου προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται σε αυτό, από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ( Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Δήμο Γρεβενών"

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Μυρσίνης (για το 9ο θέμα)
  2. Κέντρου (για το 10ο θέμα
  3. Φιλιππαίων (για το 11ο & 12ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

 

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά