Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα   1ο

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της κάθετης οδού της 13ης Οκτωβρίου, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Θέμα   2ο

Έγκριση - παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Σμίξης”, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Θέμα   3ο

Πρόθεση για επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των ιδιοκτητών με ΚΑΕΚ 080100204013/0/0 και ΚΑΕΚ 080100204011/0/0 που βρίσκονται στον Κοινόχρηστο Χώρο (Χώρος Πρασίνου στο Ο.Τ. 69 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Θέμα   4ο

Έκθεση πεπραγμένων έτους 2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    5ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Θέμα    6ο

Διόρθωση της αριθμ. 155/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση της 27ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)”


Θέμα    7ο

Έγκριση του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Θέμα    8ο

Έγκριση της 32ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Εισηγητής: Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης

Θέμα    9ο

Υλοτομία του 1/2 του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού δάσους Αγίου Γεωργίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του Οικισμού Αγίου Γεωργίου της  Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Γρεβενών για το έτος 2022


Ειδικά θέματα

Θέμα  10ο

Συμπλήρωση της αριθμ. 196/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 41/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ., με θέμα: “Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του υφιστάμενου προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται σε αυτό, από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ( Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Δήμο Γρεβενών"»


Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Αγίου Γεωργίου (για το 9ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά