Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    1ο

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    2ο

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Θωμά Λαδά, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (αριθμ. 16/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Θέμα    3ο

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    4ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα    5ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα    6ο

Έγκριση της 33ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Θέμα    7ο

Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και  Φωτισμού για το έτος 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα    8ο

Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος, “Καφενείο – ψησταριά” που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού της Κοινότητας Πολυνερίου (αίτημα Μαρία Κεχαγιά του Δημητρίου)

Θέμα    9ο

Συναινετική λύση της σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στον οικισμό Δοξαρά Δήμου Γρεβενών (αίτημα Χατζηγεωργίου Χριστίνα του Στέργιου)

Θέμα  10ο

Δωρεάν παραχώρηση σχολικού χώρου στο Σύλλογο Γονέων & κηδεμόνων των μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών στο κτίριο του 2ου δημοτικού σχολείου Γρεβενών

Ειδικά θέματα

Θέμα  11ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η παράσταση (κατάθεση προτάσεων κτλ) και εκπροσώπηση της υπό ειδική εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία ΑΝ.ΔΗ.Γ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών, στις 08/12/2022, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, προς αντίκρουση του υπ΄ αριθμ. Κατάθεσης 20/12-04-2022 δικογράφου αγωγής καταβολής αποδοχών (κατά την ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών), το οποίο στρέφεται κατά της υπό ειδική εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία ΑΝ.ΔΗ.Γ. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ορκωτό λογιστή Γεώργιο Παπακυρίλλου ως εκκαθαριστή και το χειρισμό εν γένει της υπόθεσης προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Πολυνερίου (για το 8ο θέμα)
  2. Γρεβενών (για το 9ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

 

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Φωτεινή Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά