Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ,  στην 31η κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα   1ο

Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού του Δήμου Γρεβενών έτους 2019

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών


 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Η Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατέθεσε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση αναφορικά με την αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού του Δήμου Γρεβενών έτους 2019 η οποία πρέπει να καταβληθεί  εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι εν όψη της λήξης του οικονομικού έτους η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ληφθεί άμεσα επειδή είναι προϋπόθεση για την καταβολή των ποσών στο δικαιούχο προσωπικό, ήτοι να καθοριστούν οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

 


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά