Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη 2023 και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα 1ο

Διαμαρτυρία για τη σύλληψη του Δημάρχου Χειμάρρας

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα    2ο

Διατήρηση / κατάργηση / μετατόπιση / δημοπράτηση ή μη  των περιπτέρων α) της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας β) της Τοπικής Κοινότητας Περιβολίου του Δήμου  Γρεβενών, όπως προτάθηκε με την αριθμ. 11/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.


Θέμα    3ο

Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021), όπως προτάθηκε με την αριθμ. 12/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών


Θέμα    4ο

Έγκριση ή μη συνέχισης της μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Κοινότητας Ποντινής, σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ. 5 του Ν. 4555/2018 (υπεκμίσθωση)

Θέμα    5ο

Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Βάρης της Κοινότητας Εξάρχου του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα    6ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 58/2018)


Θέμα    7ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 59/2018)


Θέμα    8ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 60/2018)


Θέμα    9ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 61/2018)


Θέμα  10ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου - 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 63/2018)


Θέμα  11ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 64/2018)


Θέμα  12ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 65/2018)


Θέμα  13ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 122/2018)


Θέμα  14ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Μονάδων και αύλειων χώρων (έτους 2022)” (Α.Μ. 23/2022)


Θέμα  15ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 107/2018)


Ειδικά Θέματα

Θέμα 16ο

Έγκριση της αριθμ. 10/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) του Δήμου Γρεβενών, με θέμα: “Ψήφιση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών”

Εισηγητής:  Κατσάλης Αλέξανδρος Πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.

Θέμα 17ο

Έγκριση της αριθμ. 11/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) του Δήμου Γρεβενών, με θέμα: “Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων σε ταμειακή βάση, της Δημοτικής  Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2023”

Εισηγητής:  Κατσάλης Αλέξανδρος Πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Σαμαρίνας (για το 2ο θέμα)
  2. Περιβολίου (για το 2ο θέμα)
  3. Ποντινής (για το 4ο θέμα)
  4. Έξαρχου (για το 5ο θέμα)


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά