Δήμος Γρεβενών: Αναζήτηση φορέα για συγκρότηση Σ.Ε.Μ. & Π.Δήμος Γρεβενών: Αναζήτηση φορέα για συγκρότηση Σ.Ε.Μ. & Π.

 Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και ισχύει, κάθε δήμος συγκροτεί και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.

Για την συγκρότηση του ανωτέρω 11μελούς συμβουλίου, ως μέλη ορίζονται έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.

Για την εκπροσώπηση των φορέων στο ανωτέρω συμβουλευτικό όργανο του Δήμου Γρεβενών, η Δημοτική Αρχή καλεί τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του Δήμου Γρεβενών, να καταθέσουν μέχρι 29 Απριλίου 2024, αίτηση συμμετοχής στο Σ.Ε.Μ.Π., αναγράφοντας σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου του συλλόγου (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και του αναπληρωτή του. Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο καταστατικού του Συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών ή στο τηλέφωνο 2462350877.

 

                                                                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος

Προγραμματισμού και

Διοικητικών Υπηρεσιών

 Σοφοκλής Κυπριτζής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά