ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΝΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
[2013]
Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 11.680.342,53
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 1.704.677,36
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.035.709,99
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλ.από Βεβαιωθ. έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 1.431.524,45
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 377.150,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 1.975.738,43
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 8.388.190,50

Σύνολο πόρων 26.593.333,26
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.159.228,32
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.931.577,09
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 347.664,90
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 347.928,56
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 856.909,80
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 3.139.873,76
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 2.249.357,48
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 1.617.459,99

Επενδύσεις 0,00
71 Αγορές 461.484,83
73 Έργα 8.679.822,96
74 Μελέτες 711.498,85
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00
9111 Αποθεματικό 90.526,72

Σύνολο εξόδων και πληρωμών 26.593.333,26


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά