Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2013 με θέμα: Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν διανομή τροφίμων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε άπορες οικογένειες του Δήμου Γρεβενών, oΔήμοs Γρεβενών ανακοινώνει ότι βάσει της νέας απόφασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 414, με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2013 δικαιούχοι του προγράμματος σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Άρθρου 4 είναι:

Άρθρο4
Κριτήρια επιλεξιμότητας

Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων. Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως: α) για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €, β)για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και
δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €, γ) για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και
τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €, δ) για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €, ε) για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία
67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν, μέσω των Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν, αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 6 Μαρτίου έως και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1). Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθ. ταυτότητας, το τηλέφωνο, η διεύθυνση και  ο ΑΦΜ των υποψηφίων.
2). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
3). Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4). Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5). Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
6). Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους και το Ε9 για την απόδειξη μη ιδιόκτητης κατοικίας (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση μη υποβολής  εκκαθαριστικού, Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης.
7). Βεβαιώσεις σπουδών (για προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν).
8). Για όσους πάσχουν από βαρύ, δυσίατο, ανίατο νόσημα, έγγραφο από κρατικό φορέα για την πιστοποίησή του.
9). Δικαιούνται υποβολής αίτησης και οι αλλοδαποί από χώρες μέλη της Ε.Ε. που μπορούν να προσκομίσουν  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προαναφέρονται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.:24623 53018,24623 50830 και 24623 50862.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά