ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 04-06-2013
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: -19.848-
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Γρεβενών

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/ τ. Α΄/14-04-2012).
5. Την υπ' αριθμ. 113/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες».
6. Το υπ’ αριθμ. 15958/1314/12-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, αρμοδιότητάς μας, για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έτος 2013».
7. Την υπ’ αριθμ. 21306/27-5-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Γρεβενών η απασχόληση δεκατριών (13) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το αριθμ. οικ.20842/27-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών (ΦΕΚ 2577/τ. Β΄/7-11-2011).
9. Την υπ’ αριθμ. 18427/28-5-2013 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών που εδρεύει στα Γρεβενά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά