ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γρεβενά,12 /6/2013  Αριθ. Πρωτ.:21704


Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών
«Κώστας Ταλιαδούρης»
Ταχ. Κώδικας : 51100
Πληροφορίες : Μησυρλιάδου Μαγδαληνή
Τηλέφωνο : 2462353432
Fax : 24620-76243ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
2. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)
3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας – διαδικασίας κατάθεσης προσφορών – ανάδειξη ανάδοχου, για έργα με προϋπολογισμό από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για σύσταση Επιτροπής η οποία θα αποτελείται από:
α) Τρία (3) υπηρεσιακά μέλη.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα διεξάγει όλους τους διαγωνισμούς για τα έργα με προϋπολογισμό από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και τυχόν επαναλήψεις αυτών.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την 18/6/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία της στην Δ/νση Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4107, για την ανάδειξη των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διεξαγωγής όλων των Δημοπρασιών για τα έργα με προϋπολογισμό από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), και τυχόν επαναλήψεις αυτών, που θα προκύψουν, κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2013 έως 31-12-2013.
Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας: 1)Σαίτη Σοφία Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο Τ.Ε. 2) Ματεντζίδη Ιωάννη Μηχανολόγο Μηχ/κο Τ.Ε. και 3)Μητρόπουλο Βασίλη Μηχανολόγο Μηχ/κο Τ.Ε..

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών.

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Σα'ί'τη Σοφία
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά