Τις προϋποθέσεις για την κάλυψη του συνόλου σχεδόν των αναγκών για τη δωρεάν εγγραφή των παιδιών στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, όπως και στα ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και ΚΔΑΠμεΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία), στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», εξασφάλισε ο δήμος Γρεβενών μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς έργου Γρεβενών ΔΕ.ΚΕ.Γ. και του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Γρεβενών.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, αφορά τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, όπως και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.

Οι αιτήσεις για την ένταξη των παιδιών στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 2 Αυγούστου (έως τις 2 μ.μ.).


Σύμφωνα με τους πίνακες που ανακοίνωσε η ΕΕΤΑΑ για τις πιστοποιημένες δομές και θέσεις, ο δήμος Γρεβενών εξασφάλισε την πιστοποίηση 8 δομών, όπου προβλέπεται με τα σημερινά δεδομένα να φιλοξενηθούν 768 παιδιά και 25 άτομα με αναπηρία (συνολικά 793). Η συνολική χρηματοδότηση για τις δομές της ΔΕΚΕΓ και του Νομικού Προσώπου ανέρχεται στο ποσό του: 1.046.800€

Η Χρηματοδότηση αναλυτικά είναι :

Για το ΝΠΔΔ 518.000€

 • Ο Α’ Παιδικός Σταθμός Γρεβενών 90 παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Ο Β’ Παιδικός Σταθμός Γρεβενών 70 παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και 20 βρεφών από 18 μηνών έως 2,5 ετών

Για τη ΔΕΚΕΓ 1.564.800€

 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών 9 βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών και 19 παιδιά 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου 8 βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών και 17 παιδιών από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
 • ΚΔΑΠ – ΜΕΑ 25 παιδιά με αναπηρία
 • ΚΔΑΠ Αθλητισμού 185 παιδιά 5-12 ετών (α’ και β’ βάρδια)
 • ΚΔΑΠ 6ου Δημοτικού σχολείου 130 παιδιά 5-12 ετών (α’ και β’ βάρδια)
 • ΚΔΑΠ Πνευματικού Κέντρου 220 παιδιά 5-12 ετών (α’ και β’ βάρδια)

Οι δικαιούχες μητέρες του προγράμματος μπορούνε να δηλώσουνε στην αίτηση τους κατά σειρά προτεραιότητας έως 4 παιδικούς σταθμούς και έως 2 ΚΔΑΠ σε επίπεδο πόλης.

Δικαιούχοι του προγράμματος - Χρηματοδότηση:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προγράμματος, τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011 δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 30.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, τα 35.000€ για μητέρες με 3 ή 4 παιδιά και τα 40.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω.
Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα (αν υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι είναι γνήσια αντίγραφα απαιτείται το «γνήσιο της υπογραφής»), τα εξής βασικά δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).


2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου και να αποτυπώνει πλήρως την ισχύουσα οικογενειακή κατάσταση).


3. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011).


4. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Για την ασφαλή εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων γονέων, ο δήμος Γρεβενών έχει στη διάθεση των πολιτών και φέτος το σύνολο των κοινωνικών του υπηρεσιών, εξειδικευμένα στελέχη οι οποίοι θα βοηθούν τους γονείς στον προέλεγχο των δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση των αιτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν καθημερινά από τις:

 • 9 το πρωί έως  και τις 9 το βράδυ.
 • Επίσης ο Δήμος Γρεβενών θα είναι ανοιχτός  το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να ενημερώνονται για τη σύνταξη και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών:

 • Στο Δημοτικό Κατάστημα ( Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου) τηλ. Επικοιν.: 2462050830- 2462350861-50862-50863.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:  25/7/2013 -2/8/2013

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ 2013 (προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ στις 19-6-2013)

Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα (αν υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι είναι γνήσια αντίγραφα απαιτείται το «γνήσιο της υπογραφής»), τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός τελευταία τριμήνου)

Εάν κάτι από τα παρακάτω δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τότε χρειάζεται επιπλέον:

Εάν η μητέρα είναι διαζευγμένη απαιτείται αντίγραφο του διαζευκτηρίου

Εάν η μητέρα είναι σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό διάστασης (πχ έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση)

Εάν η μητέρα είναι άγαμη απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

Εάν η μητέρα είναι ανάδοχη απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή αποδεικτικό Επιτροπείας ανηλίκου.

Εάν η μητέρα είναι χήρα απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι άνδρας και έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται δικαστική παραχώρηση της επιμέλειας. Εφόσον είναι χήρος, έχει δικαίωμα υποβολής με το πιστοποιητικό όπου φαίνεται η χηρεία ή αντίστοιχα με ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά.


 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011) ΠΡΟΣΟΧΗ: Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, τα 35.000€ για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και τα 40.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω (στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων).
 • Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Μισθωτές:

 • Βεβαίωση εργοδότη, με ημερομηνία μεταγενέστερη της 19-6-2013 από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση μέχρι σήμερα καθώς και το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης

και

 • Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2012 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη ή εργόσημου (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα).

Αυτοαπασχολούμενες (εκτός πρωτογενή τομέα):

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

και

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 • Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε., ή Ε.Ε.Ε ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ απαιτούνται: το καταστατικό, το πιστοποιητικό περί μη λύσης και έναρξη ασφάλισης τον ΟΑΕΕ

Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα: βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ  ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Συμμετοχή σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.): και συγκεκριμένα

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης, και Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής», στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ. πρωτ. της έγκρισης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

Άνεργες: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ (ημερ/νία έκδοσης πριν τις 19/6/2013) και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίας 24 μήνες και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 • Εφόσον η μητέρα παίρνει μόρια λόγω αναπηρίας:

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο  σύζυγος,

-         με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής

-         με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.


Για τη συμμετοχή σε ΚΔΑΠ ΜΕΑ χρειάζονται μόνο:

 • Αντίγραφο ταυτότητας μητέρας ή επιτρόπου  – επικυρωμένο αντίγραφο
 • Εκκαθαριστικό 2012 της οικογένειας (αφορά εισοδήματα του 2011) - επικυρωμένο αντίγραφο
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -  γνήσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο
 • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής για την αναπηρία του παιδιού - επικυρωμένο αντίγραφο
 • Αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου για την επιτροπεία (εφόσον είναι άλλος ο κηδεμόνας)

Σημαντικές ημερομηνίες:

(όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr & www.eetaa1.gr/index1.html )

 • Οριστικοί πίνακες των δομών που εγκρίνονται: 24/7/2013
 • Διάθεση της αίτησης: 25/7/2013
 • Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:  25/7/2013 -2/8/2013
 • Οι πίνακες κατάταξης των αιτήσεων των μητέρων και οι προσωρινές εγκρίσεις και απορρίψεις θα δημοσιευθούν στις 20/8/2013
 • Ενστάσεις κατά της κατάταξης: 21-23/8/2013
 • Τελικά αποτελέσματα: 25/8/2013Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής .doc

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση περί πιστών αντιγράφων .doc

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής του επιτηδεύματος .doc

Κατεβάστε τους κωδικούς δομών για το Δήμο Γρεβενών .pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά