ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού

σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και

τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της

Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες

διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων


Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣαΪτη Σοφία (Αναπληρώτρια)

Τμήματα
α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
δ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Προϊστάμενος Τμήματος


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Προϊστάμενος Τμήματος
Κωσταρέλα Κωνσταντία

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Προϊστάμενος Τμήματος
Χαραλαμπίδης Ιερόθεος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά