ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση
των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την
καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον
σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και
διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για
την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη
λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών
διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,
υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε
επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Λεοντοπούλου Μελίνα

Τμήματα
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Προϊστάμενος Τμήματος

Μπασνά Δάφνη

 

Το Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου παρέχει κάθε

είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα

του Δήμου. Ειδικότερα το Τμήμα :

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Προϊστάμενος Τμήματος
Σαϊτη Ουρανία

Αρμοδιότητες σε θέματα (Δημοτικής Κατάστασης)

1) Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα

αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και

τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για

τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Προϊστάμενος Τμήματος

Βάϊος Δημήτριος


1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και

εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το

προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της

Πολιτείας.

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος Τμήματος

1) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε

είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά