ΚΕΠ

Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την

παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των

πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης,

σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον

κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Κ.Ε.Π.

σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Μπαζάκα Ευδοξία

Τμήματα
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΕΠ

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Προϊστάμενος Τμήματος
Μπέκου Ιωάννα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΕΠ

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Προϊστάμενος Τμήματος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΕΠ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά