ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και

γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:

1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του

Δημάρχου.

2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του

Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.

3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του

Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις

κατευθύνσεις του Δημάρχου.

4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς

τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή

Επιστημονικών Συνεργατών.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά