ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αριθ.Πρωτ: 46.012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Γρεβενών προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία για την υπηρεσία για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, προϋπολογισμού 19.978,23 € μαζί με τον ΦΠΑ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

Το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α) καλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τις υπηρεσίες φύλαξης , να υποβάλουν προσφορά που θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες τιμές μονάδος επί τις εκατό, επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02η Ιανουαρίου 2014 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Γρεβενών Πλατεία Ελευθερίας 1, 51100 Γρεβενά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εξής:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. Ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ. Κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες φύλαξης .

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, της μελέτης και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού μεταφορέων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους. Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη.

Το έντυπο οικονομικής προσφορά θα το χορηγεί ο δήμος μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. 2462350887 κον Στέφο Δημήτριο).


Attachments:
Download this file (Δαικήρυξη.pdf)Δαικήρυξη.pdf[ ]99 Kb
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdf[ ]106 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014