ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αριθ.Πρωτ: 201

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης, διακηρύσσει ότι την 14-01-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα θα διεξαχθεί Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης ή χοντρικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα της παράδοσης του, που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α.) , για την «Προμήθεια τροφίμων για της υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων αυτού για το έτος 2014» , Προϋπολογισμού: 73.320,62 € με το Φ.Π.Α.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές (ατομική επιχείρηση, νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

Όσοι λάβουν μέρος, μπορούν να διαγωνισθούν για ολόκληρη την προμήθεια ή για ομάδα-ες αυτής ή και για και για ομάδα- ες ενός ή περισσοτέρων νομικών προσώπων

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.666,03 € ισόποση με το πέντε (5) % του προϋπολογισμού η αναλογικά στις ομάδες συμμετοχής , που θα απευθύνεται στο Δήμο Γρεβενών.

Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και της διακήρυξης, τις οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα παραλαμβάνουν τα τεύχη και συμπληρωματικές πληροφορίες μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη του διαγωνισμού και μέχρι τις 14:30 μ.μ.

Θα συμπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που θα χορηγεί ο Δήμος Γρεβενών.

Πληροφορίες: Δημήτριος Στέφος

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 51100 Γρεβενά

Αριθμός τηλεφώνου: +302462350887 ΦΑΞ 2462350864

Ηλεκτρονική Δ/νση: stefos@0641.syzefxis.gov.gr ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosgrevenon.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014