Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν. 3852/10,
προκηρύσσει θέση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Η επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Για το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 18.00 στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως τις 17-2-2011 από το γραφείο Δ/νσης του Δήμου Γρεβενών Αρμόδια κ. Μελίνα Λεοντοπούλου.

Ο Δήμαρχος Γρεβενών

Δημοσθένης Κουπτσίδης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014