Εκμίσθωση ακινήτου στον Οικισμό Λειψίου της Τ/Κ Κυδωνιών του Δήμου Γρεβενών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


Έχοντας Υπόψη:

α)Του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8.6.2006),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 55 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/ 01.08.2014)

β)Του Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/ 30.03.1981)

γ)Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/07.06.2010).

δ)Την αριθμ. 06/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ε)Την αριθμ. 170 /2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση με δημοπρασία Δημοτικής έκτασης για ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

στ)Το υπ΄αριθμ. 22805/2014 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ. Κ. Κυδωνιών

ζ)Την αριθμ. 86/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της

δημοπρασίας


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι


Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=8.115,65τ.μ. από το με αριθμ. 1 αγροτεμάχιο (χερσολίβαδο) Διανομής 1937 του αγροκτήματος Λειψίου Γρεβενών, για ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Γρεβενών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 2η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. .


ΑΔΑ:  6Ζ4ΧΩ9Γ-Ο7Ο


Κατεβάστε παρακάτω την διακύρηξη:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά